Psychische zorg

Bij de psychische zorgverlening richten we ons zowel op het verminderen (of managen) van risicofactoren en het vergroten van beschermende factoren als op de hulpvraag van de gedetineerde. Hierdoor wordt de kans op herhaling van delictgedrag verminderd. De behandeling is uiteraard ook gericht op stabilisatie en herstel van de persoon. Dat vormt de basis voor het voorbereiden van een veilige terugkeer in de samenleving.

Het uiteindelijke doel is dat de persoon op een veilige, verantwoorde en passende manier terugkeert in de maatschappij. Belangrijk onderdeel hiervan is dat de noodzakelijke zorg en de sociaal maatschappelijke ondersteuning worden voortgezet, zowel tijdens als na de detentie.

Psychologische zorg

Iemand met psychische klachten kan worden aangemeld bij het psycho-medisch overleg (PMO). Je wordt dan, als het nodig is gezien door een GZ-psycholoog of een andere zorgprofessionals binnen de psychologische zorg (zoals basispsycholoog, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV) of verpleegkundig specialist).

Psychiatrische zorg

Om hulp te krijgen van een psychiater is een verwijzing nodig. Deze verwijzingen komen van de GZ-psycholoog of de huisarts. Iemand kan ook zelf aangeven hulp nodig te hebben. Ook kunnen medewerkers van de inrichting vinden dat er iets nodig is.

Psychiaters zijn buiten kantooruren beschikbaar voor de Penitentiair Psychiatrisch Centra’s (PPC’s) en het Pieter Baan Centrum. Buiten kantooruren worden alleen spoedconsulten uitgevoerd, bijvoorbeeld bij een spoedopname, een suïcide beoordeling of plotselinge forse wijzigingen in het psychiatrisch beeld.

Penitentiair Psychiatrische Centra

Binnen het gevangeniswezen zijn er vier PPC’s met continue zorg en begeleiding voor personen met een psychiatrische aandoening, een verslaving of een verstandelijke beperking, of een combinatie daarvan. Hun zorgvraag is te groot voor een behandeling in een reguliere penitentiaire inrichting. Als de detentie al eindigt tijdens het verblijf in het PPC’s is de zorg er ook op gericht de persoon na zijn insluiting in een passend zorgtraject te plaatsen. Zie ook Penitentiair Psychiatrisch Centrum.

Extra zorgvoorziening (EZV)

Iedere inrichting heeft een extra zorgvoorziening (EZV). Dat is een afdeling voor kwetsbare personen. Zij kunnen niet functioneren in het gewone regime. Heb je vooral zorg en structuur nodig? Dan biedt de EZV een rustige en prikkelarme omgeving. Daar kunnen mensen gestabiliseerd worden  en gemotiveerd worden voor een zorgtraject.

Wat doet het NIFP?

Het NIFP is op verschillende manieren betrokken bij psychiatrische en psychologische zorg in de justitiële inrichtingen:

  • De psychiaters van het NIFP behandelen justitiabelen die psychiatrische zorg nodig hebben.
  • Het NIFP ondersteunt zorgverleners bij hun werk, bijvoorbeeld de psychologen. Dit doet het NIFP door kaders en richtlijnen voor deze zorg op te stellen. Ook worden er opleidingen en bijscholingen georganiseerd.