Zorg

Binnen DJI wordt alleen medisch noodzakelijke en niet-uitstelbare zorg die kwalitatief gelijkwaardig is aan de reguliere zorg buiten DJI geleverd. Het verstrekkingenpakket medische zorg van DJI (Het Vademecum) volgt in de basis het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Dit betekent niet dat het hele basispakket door DJI is overgenomen. Een aantal medische verstrekkingen zijn toegevoegd of verwijderd.

Medische zorg

Binnen 24 uur na binnenkomst krijgen alle justitiabelen een medische intake. Alle inrichtingen verlenen 24-uurs huisartsenzorg (op basis van aanwezigheid of bereikbaarheid). De justitieel geneeskundige (huisarts) stelt diagnoses en bepaalt of de zorg noodzakelijk en urgent is. De justitieel geneeskundige is ook degene die verwijst naar de psychiater, psycholoog, de tandarts of het ziekenhuis.

Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ)

Voor de somatische (lichamelijke) zorg heeft DJI binnen PI Haaglanden een eigen Justitieel Centrum voor Somatische Zorg. Hier kan zorg worden verleend die niet in de inrichtingen van DJI kan worden geboden.

Psychiatrische en psychologische basiszorg

Psychiaters bieden psychiatrische zorg tijdens kantooruren. Buiten deze uren zijn psychiaters bereikbaar voor (telefonische) consultatie. De behandeling is in eerste instantie gericht op stabilisatie van psychiatrische en somatische problematiek. In voorkomende gevallen wordt crisisinterventie geboden.

In tweede instantie -als de verblijfsduur in detentie toereikend is- wordt op grond van diagnostiek een behandeltraject voorbereid dat zo mogelijk tijdens detentie wordt ingezet en na detentie kan worden vervolgd.

Penitentiair psychiatrisch centrum (PPC)

Binnen DJI hebben we vier PPC’s. Binnen een PPC krijgt een justitiabele speciale zorg voor een psychiatrische stoornis, zoals een psychose of een persoonlijkheidsstoornis. De PPC’s spannen zich in om binnen detenite goede zorg te verlenen maar ook om de justitiabele na zijn detentie in een passend zorgtraject te plaatsen.

Multidisciplinaire samenwerking (PMO)

Om iedere gedetineerde de juiste zorg te kunnen geven, is er in iedere penitentiaire inrichting een psycho-medisch overleg (PMO). Dit overleg bestaat uit één of meer psychiaters, psychologen, artsen en justitieel verpleegkundigen. In het PMO wordt een behandelplan vastgesteld en de verantwoordelijkheden verdeeld onder de verschillende behandelaren.

Spoedeisende zorg

Voor spoedeisende medische zorg kunnen justitiabelen worden verwezen naar een regionaal ziekenhuis of het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ).

Psychiaters zijn buiten kantooruren beschikbaar voor de PPC’s en het Pieter Baan Centrum. Buiten kantooruren worden alleen spoedconsulten uitgevoerd. Reden voor een spoedconsult kan bijvoorbeeld zijn: op indicatie van de dienstdoende psychiater zelf, spoedopnames, suïcide beoordeling, grote medicatiewijzigingen of plotselinge forse wijzigingen in het psychiatrisch beeld.

Forensische zorg

Forensische justitiabelen krijgen een behandeling, die erop is gericht het gedrag zodanig te veranderen, dat de justitiabele niet opnieuw een delict pleegt. De justitiabele krijgt een behandeling voor een stoornis of een verslaving, of hij krijgt een therapie om te leren omgaan met zijn stoornis. De bekendste maatregel onder forensische zorg is de tbs-maatregel. Justitiabelen in de forensische zorg verblijven in een forensisch psychiatrisch centrum.