Onze organisatie

Advies en zorg voor een veilige en humane samenleving

Het NIFP werkt waar gedragskunde, zorg en wetenschap in de strafrechtketen samenkomen. 

We leveren specialistische en onafhankelijke adviezen in de rechtsgang, hoogwaardige zorg in detentie, scherpe indicatiestellingen en doelmatig zorgbeleid. We hechten grote waarde aan de doorontwikkeling van ons vak - met onze opleidingen en wetenschappelijk onderzoek dragen we daar aan bij. 

Het NIFP houdt zich bezig met:

Wij zijn het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, ook wel het NIFP genoemd.
We bieden expertise en kennis op het gebied van de forensische psychiatrie en psychologie.
Ook houden we ons bezig met psychische en somatische zorg in justitiële inrichtingen.
In de praktijk houdt het NIFP zich bezig met vier onderwerpen. Bij deze onderwerpen zijn diverse partijen betrokken...
...zoals de collega's van de Dienst Justitiële Inrichtingen en ketenpartners. Zoals het Openbaar Ministerie en de rechtspraak.
Soms vermoedt een rechter dat een verdachte van een strafbaar feit mogelijk een psychische stoornis heeft.
Dan kan hij vragen om een pro Justitia onderzoek.
Het NIFP benadert een psychiater en soms ook een psycholoog die het onderzoek kan uitvoeren.
Deze forensisch deskundigen noemen we pro Justitia rapporteurs.
Zij onderzoeken of iemand een geestelijke stoornis heeft en hoe de ontwikkeling van die persoon is gelopen.
In het pro Justitia rapport gaat de gedragsdeskundige in op mogelijke stoornissen, psychiatrische ziektebeelden en handicaps.
Daarnaast adviseert de rapporteur over de zorg die de verdachte nodig heeft.
En wordt een beeld gegeven van de\Nkans op herhaling  van strafbare feiten
Het NIFP bewaakt de kwaliteit van de rapportages door ze van commentaar te voorzien en dit met de rapporteur te bespreken.
Ook organiseerd het NIFP de opleiding tot pro Justitia rapporteur. En diverse andere cursussen en bijeenkomsten voor rapporteurs.
Vaak spreekt de rapporteur de verdachte in de inrichting waar de justitiabele verblijft.
Soms moet een persoon worden opgenomen voor een klinisch onderzoek.
Deze onderzoeken vinden plaats in het Pieter Baan Centrum dat ook onderdeel uitmaakt van het NIFP.
Het Pieter Baan Centrum is een psychiatrische observatiekliniek.
Hier worden personen onderzocht die worden verdacht van het plegen van vaak ernstige misdrijven.
Het onderzoek duurt in principe 6 weken.
Het wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam dat bestaat uit een psychiater, een psycholoog...
...forensisch milieuonderzoeker, groepsleider en jurist.
Aan ieder onderzoeksteam is een proces psychiater of psycholoog verbonden.
Dit is een ervaren gedragsdeskundige die toeziet op de kwaliteit en het proces van het onderzoek.
We bieden psychische zorg aan mensen die in een justitiële inrichting verblijven.
Onze psychiaters behandelen justitiabelen met psychiatrische problemen.
Juist in detentie is het belangrijk dat mensen die dat nodig hebben een goede behandeling krijgen.
Dit kan een grote bijdrage leveren aan het verminderen van de kans op herhaling van strafbare feiten.
De behandeling helpt om later weer te kunnen functioneren in de maatschappij.
Het NIFP is er ook voor de zorgverleners die werken in de justitiële inrichtingen...
...zoals psychologen, huisartsen, tandartsen en verpleegkundigen.
We maken kaders en richtlijnen voor hen, zodat zij hun werk op een goede manier kunnen doen.
Ook organiseren wij opleidingen en bijscholingen.
Soms heeft een justitiabele meer zorg nodig dan in de justitiële inrichting geboden kan worden.
Dan wordt die persoon in een andere instelling geplaatst. Om dit proces in gang te zetten is een indicatiestelling voor forensische zorg nodig.
Deze indicatie geeft aan welke zorg er nodig is. Ook wordt gekeken naar het niveau van beveiliging.
Indicaties voor forensische zorg worden aangevraagd door de reclassering, rechtbank, het openbaar ministerie of gevangeniswezen.
Het NIFP stelt indicaties voor ambulante zorg, begeleid wonen en klinische zorg.
We zijn een kennisinstituut en hebben een eigen wetenschappelijk bureau.
De actuele kennis en nieuwe inzichten die we opdoen in onze onderzoeken...
...delen we met onze medewerkers en samenwerkingspartners. Binnen Nederland en daarbuiten.
Voorbeelden zijn onderzoeken naar risicotaxatie-instrumenten en effectieve behandelmethoden in de forensische zorg.
Risicotaxatie-instrumenten zijn wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten.
Met deze vragenlijsten schatten deskundigen in hoe groot de kans is dat iemand die een misdrijf heeft gepleegd, opnieuw de fout in gaat.
We organiseren verschillende opleidingen en trainingen op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie en somatische zorg.
De bekendste opleiding is die voor pro Justitia rapporteur.
De trainingen en opleidingen zijn er niet alleen voor onze medewerkers...
...maar ook voor de collega’s binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen en ketenpartners.
Zoals de reclassering, het openbaar ministerie en de politie.
We bieden verschillende stagemogelijkheden, waaronder de Keuzestage Forensische Psychiatrie.
Artsen in opleiding tot psychiater kunnen in deze stage uitgebreid ervaring opdoen in de psychiatrische zorg in justitiële inrichtingen.
Wij geloven dat, goede zorg bijdraagt aan een kansrijkere terugkeer in de samenleving...
...een goede indicatiestelling voor forensische zorg in het belang is van de veiligheid van de samenleving en de justitiabele zelf.
En dat kwalitatief hoogstaande pro Justitia rapportages er aan bijdragen dat de rechter tot een passend oordeel kan komen.
Dat is waar we iedere dag met trots aan werken en ons voor willen blijven inzetten.
Zorg en advies voor een veilige en humane samenleving.