Integratie risicotaxatie FMO

Voor het gebruik van een risicotaxatie-instrument door de gedragsdeskundige in de pro Justitia fase is uitgebreide informatie over de onderzochte noodzakelijk.

Het is daarom van belang dat deze informatie uit meerdere bronnen afkomstig is.

De Forensisch Milieu Onderzoeker (FMO’er) kan in deze gevallen door het uitgebreider spreken van referenten een belangrijke bijdrage leveren in het in kaart brengen van belangrijke risico- en beschermende factoren. Ten aanzien van risicotaxatie bestaat er op dit moment echter een grote verscheidenheid aan werkwijzen en professionele visie onder FMO’ers.

Het voorliggende onderzoek zal zich daarom richten op het objectiveren van wat FMO’ers momenteel al doen ten aanzien van risicotaxatie, maar zal ook duiding geven aan risico- en beschermende factoren, specifiek voor het forensisch milieuonderzoek.

Er wordt onderzocht: Wat doen we al, wat kan beter en waar kunnen we (andere) accenten leggen? Dit zal leiden tot een duidelijker en transparanter milieaurapport en het levert tevens een bijdrage aan risicoanalyse.

Het project zal uit 5 fases bestaan:

 1. Literatuurverkenning
  Er zal worden gezocht naar (inter)nationale literatuur over de meest gebruikte risicotaxatie-instrumenten in Nederland en specifiek diegene die worden aanbevolen door NIFP en NRGD.
 2. Dossierstudie
  In 20 FMO rapportages zal worden gekeken welke risico- en beschermende factoren er op dit moment worden meegenomen in onderzoek.
 3. Enquête
  Deze zal zich richten op wat er volgens de FMO-ers nu wordt meegenomen aan risico en beschermende factoren.
 4. Focusgroepen
  Verdieping en betekenis van de gevonden resultaten in voorgaande fases. De nadruk zal hierbij liggen op wat er beter kan in de risicotaxatie, waar andere accenten moeten worden gelegd en hoe dit kan worden toegepast binnen het FMO.
 5. Consolidatie en ontwikkelen methodiek integratie in FMO rapport
  Op basis van bovenstaande fasen en de daaruit voorkomende resultaten zal een eindrapport worden geschreven en een methodiek worden ontwikkeld voor FMO-ers om risicotaxatie in de rapportage te integreren.

Geschatte looptijd: 2020– 2021
Betrokken medewerkers: Jolein van Doornmalen, Daniel van der Heide, Maaike Kempes
Samenwerking: Hogeschool Utrecht, Vivienne de Vogel