Speciale onderzoeken

Er zijn een aantal speciale pro Justitia rapportagesoorten. Deze rapportages kunnen niet door iedere rapporteur worden gemaakt. Er is specifieke kennis voor nodig.

Voorbeelden van deze speciale onderzoeken zijn:

  • Forensisch Medisch Onderzoek Asiel (FMOA)-onderzoeken. De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) geeft opdracht voor deze onderzoeken. Het NIFP werkt samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voor het onderzoek.

    De IND gebruikt de resultaten van deze onderzoeken bij beslissingen over asielaanvragen.
  • Onderzoek naar verdachten van extremisme en terrorisme: in deze onderzoeken gaat het om de kans dat iemand opnieuw extremistisch geweld pleegt. De rapporteur gebruikt een apart analyse-instrument. Dit instrument heet de VERA-2R.
  • Post mortem onderzoek: onderzoeken naar verdachten van een misdrijf die al zijn overleden.
  • Grati√ęringsonderzoek: hier wordt de kans op herhaling onderzocht bij een verzoek om gratie. Gratie betekent kwijtschelding van een straf.
  • Betrouwbaarheids- en slachtofferonderzoek.
  • Overleveringsverzoek: een ander land uit de Europese Unie vraagt om de uitlevering van een persoon in verband met een strafbaar feit. In het onderzoek kijkt de rapporteur naar eventuele psychische stoornissen en de behandeling die iemand nodig heeft.
  • Uitleveringsonderzoek: een land dat geen onderdeel uitmaakt van de Europese Unie vraagt om de uitlevering van een persoon in verband met een strafbaar feit. In het onderzoek kijkt de rapporteur naar eventuele psychische stoornissen en de behandeling die iemand nodig heeft.
  • Rapportage over levenslang gestraften: deze rapportage wordt gemaakt als iemand niet meer in beroep kan tegen een levenslange straf. De rapporteur onderzoekt of iemand een psychische stoornis heeft en hoe groot de kans op herhaling van het strafbare feit is. Ook geeft de rapporteur een advies over de behandeling die nodig is.

Bundeling kennis

De NIFP-dienst Midden-Nederland en het Pieter Baan Centrum houden zich als enige NIFP-onderdelen bezig met bovenstaande onderzoeken. Voor deze vormen van onderzoek is speciale kennis nodig. Het NIFP zorgt er voor dat op deze twee locaties voldoende kennis over de onderzoeksvormen aanwezig is.