Data aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek

Het NIFP krijgt regelmatig verzoeken van wetenschappers om informatie. Het gaat dan om gegevens die worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Op deze pagina staat de procedure voor het aanvragen van informatie beschreven. Ook is er een formulier te vinden waarmee de informatie aangevraagd kan worden.

Belangrijk is dat de gegevens alleen opgevraagd kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek.

Het NIFP stelt als voorwaarde dat het onderzoek vóór publicatie aan het NIFP wordt voorgelegd. Als het onderzoek wordt gepubliceerd, ontvangen wij graag een exemplaar.

Medische gegevens uit cliëntdossiers moeten in verband met de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) anoniem worden verwerkt en gerapporteerd.

De procedure van aanvraag tot uiteindelijke levering heeft de volgende stappen:

 1. Je maakt een afspraak met de datamanager van het NIFP. Deze afspraak is bedoeld om je onderzoeksopzet te toetsen (UTCAH-EFM-Data_Aanvraag_NIFP@dji.minjus.nl). Voor de afspraak e-mail je de datamanager jouw onderzoeksvoorstel.
 2. De datamanager bekijkt of het onderzoeksvoorstel in behandeling genomen kan worden. Tijdens je afspraak hoor je of dit het geval is.
 3. Voldoet je onderzoeksvoorstel aan de eisen? Vul dan het onderstaand aanvraagformulier in.
 4. Het hoofd Wetenschap van het NIFP beoordeelt deze aanvraag vervolgens op volledigheid, haalbaarheid en wetenschappelijke methodiek. Mogelijk is je onderzoeksvoorstel al getoetst door ZonMw, NWO, KNAW of een andere wetenschapsinstantie. Dan wordt direct overgegaan op punt 5.
 5. Als je verzoek wordt goedgekeurd, moet je nog aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden zijn:
  • Het ondertekenen van een Verklaring van Geheimhouding.
  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag is nodig als je cliëntdossiers wilt inzien.
  • Het NIFP kan aanvullende voorwaarden stellen afhankelijk van je verzoek.
 6. Voldoe je aan de voorwaarden? Dan ontvang je schriftelijke toestemming. In deze toestemmingsbrief geven wij je toestemming voor- en medewerking aan het onderzoek. Onze datamanager neemt contact op voor uitvoering. Wij proberen de gegevens binnen 3 weken te leveren. Wij overleggen met jou hoe je de gegevens aangeleverd wilt krijgen.
 7. Na publicatie van jouw eindproduct bewaren wij de originele, ruwe data volgens de wettelijke richtlijnen. Na verloop van tijd worden de data die je hebt gebruikt dus vernietigd. Bij een koppeling tussen een NIFP databestand met data van andere ketenpartners, wordt de ruwe data ook vernietigd. De sleutel tussen de gekoppelde bestanden blijft wel bij ons in opslag en beheer. De data die wij hebben geleverd, blijven altijd eigendom van het NIFP.

Aanvraagformulier Data NIFP

Als een student een onderzoek wil uitvoeren, dient een rechtspersoon, zijnde diens begeleider aan de onderwijsinstelling, de aanvraag in te dienen. Dit geldt niet voor studenten die als stagiair bij het NIFP in dienst zijn.

dd-mm-jjjj
dd-mm-jjjj
Onderwerp
Zijn er nog overige zaken die u nodig heeft? Maximaal 250 woorden.
Bijvoorbeeld dossieronderzoek, vragenlijstonderzoek, neuro-imaging
Maximaal 500 woorden
Maximaal 10 regels
Bijvoorbeeld case-controle design, randomised clinical trial enzovoorts
Beschrijf zo uitgebreid mogelijk de demografische gegevens van uw onderzoekspopulatie
Vermeld alle gemeten variabelen. Gebruikte onderzoeksmateiralen, zoals vragenlijsten, dient u tevens in de definitieve vorm (zoals ze zullen worden gebruikt) als bijlage toe te voegen
Gebruikte onderzoeksmaterialen, zoals vragenlijsten, dient u tevens in de definitieve vorm (zoals ze zullen worden gebruikt) als bijlage toe te voegen
Zo ja, geef een korte beschrijving daarvan
Bijvoorbeeld universiteiten, instellingen
Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens om je vraag te beantwoorden, waarna ze worden vernietigd. Je informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over de informatiebronnen of over de soorten onderzoek waar wij aan meewerken? Dan kun je contact opnemen met onze datamanager NIFP via e-mail: UTCAH-EFM-Data_Aanvraag_NIFP@dji.minjus.nl.