Neuropoli Symposium

Rapporteurs, medewerkers van de ambulante diensten en andere geïnteresseerden zijn op vrijdag 12 mei a.s. welkom in het Paushuize in Utrecht om het Neuropoli Symposium te volgen.

Tijdens dit symposium is aandacht voor het afscheid van Prof. Dr. C. Jonker, die als gedragsneuroloog jarenlang zijn expertise heeft ingezet in de pro Justitia-rapportages. Daarnaast zal er kennis worden gedeeld over de start van de Forensische Neuropoli in het Pieter Baan Centrum, waar neuro(psycho)logisch onderzoek wordt gedaan bij betrokkenen van ambulante pJ-rapportages. Ook zijn er inhoudelijke bijdragen op het gebied van forensische neurowetenschap.

Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd bij de FGzPt, NVvP en NIP/NVO.

Ontwikkeling en resultaat van 25 jaar neuro(psycho)logische expertise in het kader van pJ-rapportages

Prof dr. Cees Jonker en dr. Frank Jonker zullen een korte schets gegeven worden van ontstaan en ontwikkelingen in gedrags- neurologische pro Justitia-rapportages. In bijna 25 jaar, tussen 2000 en 2022, zijn 350 rapportages opgemaakt met de vraagstelling in hoeverre sprake zou kunnen zijn van ‘hersenorganisch lijden’. Naast werkwijze en ‘hobbels’ die genomen moesten worden, zal in het bijzonder aandacht besteed worden aan de rol van de neurologische diagnose, en het belang van het neuropsychologisch onderzoek in het kader van het tenlastegelegde. Daarnaast zullen er data gepresenteerd worden over N=313 casus over de samenhang tussen tenlastegelegde, neurologische ziekte en cognitieve functies.

"Mijn brein heeft het gedaan": neuropsychologische diagnostiek en behandeling bij plegers van delicten

Neurowetenschappelijk onderzoek naar het criminele brein heeft de laatste decennia een vogelvlucht genomen, maar dit leidt niet vanzelfsprekend tot toepassingen voor de Nederlandse forensische praktijk. Soms lijkt het ons werk eerder ingewikkelder dan makkelijker te maken. In de presentatie van Niki Kuin zal worden stilgestaan bij enkele recente ontwikkelingen waarin de klinisch neuropsycholoog in het forensisch werkveld steeds duidelijker een rol krijgt. Hierbij valt te denken aan betrokkenheid bij onderzoek naar toerekeningsvatbaarheid, zoals binnen het Pieter Baan Centrum het ‘forensisch neuroloket’. Besproken wordt wat de meerwaarde en limitaties kunnen zijn van neuropsychologisch onderzoek in de forensische diagnostiek.

Ten tweede zal Niki, mede aan de hand van haar eigen wetenschappelijk onderzoek, stilstaan bij prevalentie van NAH binnen de forensische populatie en de samenhang met agressie. Tevens zal zij ingaan op specifieke cognitieve functies in relatie tot agressie. Tenslotte zal zij enkele nieuwe ontwikkelingen presenteren op het gebied van innovatieve interventies voor daders met agressieregulatieproblematiek, welke zijn gestoeld op een neurowetenschappelijke basis.

Toegevoegde waarde van neurobiologische kennis voor forensische diagnostiek door Prof. Maaike Kempes

De kennis over de rol van neurobiologische factoren in crimineel gedrag neemt snel toe en laat zien dat deze factoren toegevoegde waarde hebben bovenop psychologische en sociale factoren in het verklaren van delinquent gedrag. De vraag is echter of wetenschappelijke kennis over deze neurobiologische factoren ook bruikbaar is in de dagelijkse praktijk van forensische onderzoeken. Het lijkt goed mogelijk voor factoren die met basale neurotechnologieën in relatie tot gedrag kunnen worden gemeten, bijvoorbeeld, psychofysiologische factoren (hartslag en huidgeleiding), hormonale maten (cortisol en testosteron) en neuropsychologische maten (executieve functies). Verschillende reviews en meta-analyses laten zien dat deze factoren meerwaarde hebben voor forensisch onderzoek. De eerste stappen worden genomen om deze factoren mee te nemen in individuele diagnostiek. Neurobiologische factoren waarbij meer geavanceerde technieken een rol spelen en die verder van het werkelijke gedrag afstaan, zoals hersenstructuur en functie gemeten via MRI of EEG lijken ook potentie te hebben om bruikbaar te kunnen zijn in forensische diagnostiek en zorg. Onderzoek laat echter zien dat translatie van deze kennis naar individuele casussen nog lastig blijkt. In deze lezing worden verschillende ontwikkelingen besproken die de potentie hebben om ook deze kennis in individuele diagnostiek te kunnen meenemen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via NIFP Academie. Hiervoor moet u eerst een account aanmaken. Daarna kunt u zich inschrijven voor het Neuropoli Symposium op 12 mei.

De kosten bedragen € 30,-

Binnen twee weken na inschrijving ontvangt u een factuur. Heeft u na twee weken nog geen factuur ontvangen? Neem dan contact op met opleidingen.nifp@dji.minjus.nl. Pas als u betaald heeft, is uw aanmelding definitief.

Beeld: ©NIFP