Informatie over indicatie voor forensische zorg voor verwijzers

Deze pagina is bedoeld voor ketenpartners die een indicatie voor forensische zorg willen aanvragen.

Onze ketenpartners zijn: 

  • 3RO: Reclassering Nederland, Leger des Heils (Jeugdzorg en Reclassering) en Stichting Verslavingsreclassering Nederland.
  • Openbaar Ministerie.
  • Psychomedisch Overleg (PMO) binnen een penitentiaire inrichting (PI).
  • Zorginstellingen.

Varianten

Het NIFP/IFZ kent verschillende indicatiestellingen:

  • Indicatiestelling klinische zorg.
  • Verblijfszorg of Regionale Instelling voor Beschermd Wonen vanuit een intramurale setting.
  • Indicatiestelling voor plaatsing in een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC).
  • Her-indicatiestelling: wanneer een patiënt al in een zorginstelling is opgenomen met een indicatiestelling van het NIFP kan er sprake zijn van een behoefte aan een ander niveau van zorg en/of beveiliging (alleen opschaling van zorg en beveiliging of overplaatsing naar een andere kliniek). Hiervoor moet de (oorspronkelijke) verwijzer een verzoek tot (her-)indicatiestelling indienen.
  • Indicatiestelling overbruggingszorg.

Termijn

Voor een reguliere indicatiestelling hanteren wij een termijn van 10 werkdagen. Voor een spoedaanvraag wordt de indicatiestelling binnen 5 werkdagen opgesteld en voor een crisisaanmelding binnen 2 dagen. Voor een Indicatiestelling PPC is dat in 1 dag (binnen 4,5 uur).

Bij verwijzing naar het PPC komt het voor dat de justitiabele nog dezelfde dag geplaatst moet worden. De indicatiestelling PPC wordt altijd dezelfde dag gesteld of afgeven.

Om de indicatiestelling mogelijk te maken moet je een aantal brondocumenten aanleveren, naast je aanvraag via het Informatiesysteem Forensische Zorg (Ifzo). De benodigde documenten verschillen per forensische zorgtitel.

Contact

Wil je met het NIFP overleggen voordat je een indicatiestelling doet? Neem dan telefonisch contact op met de NIFP-locatie bij jou in de regio.