De pro Justitia-rapportage in strafzaken, juridische aspecten

In een strafzaak kan de rechter te maken krijgen met gedragsdeskundige kwesties die vragen om een antwoord in het recht. Is sprake van een psychische stoornis in de zin van de wet? Kan het ten laste gelegde aan de verdachte worden toegerekend?

Om te komen tot een antwoord op die vragen zal de rechter een normatieve afweging moeten maken. Daarbij zal hij echter tevens rekening moeten houden met de gedragskundige aspecten. Om vast te kunnen stellen of sprake is van een stoornis in de zin van de wet zal helder moeten zijn of bij betrokkene sprake is van psychische problematiek, en zo ja, hoe die problematiek, binnen het gedragsdeskundig domein, te omschrijven is.