Risicoscreener

Vanaf het begin van detentie zouden veiligheidsrisico’s in beeld moeten zijn. In het bijzonder ook voor het nemen van beslissingen over in- en externe vrijheden.

De afdeling W&O van het NIFP ontwikkelt daarvoor op dit moment in nauwe samenwerking met het Amsterdam UMC locatie VUmc, de divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring (GW/VB) en de reclassering een risicobeoordelingsinstrument voor gewelddadig gedrag (= risicoscreener).

De risicoscreener ondersteunt bij alle beslissingen over vrijheidsverlening, bijvoorbeeld over re-integratieverlof.

Bij deze beslissingen wordt de informatie uit de risicoscreener aangevuld met informatie over het gedrag van de gedetineerde tijdens detentie en ook de belangen van slachtoffers worden meegewogen.

Dit kan aanleiding geven om het risicomanagement aan te scherpen tijdens vrijheden, dan wel te besluiten tot een verdiepende risicotaxatie alvorens vrijheden worden verleend, dan wel te besluiten om geen vrijheden te verlenen. Zodoende wordt gehandeld op basis van een actueel beeld van de gedetineerde aangaande zorgen over toekomstig geweld, dat eveneens gedeeld kan worden met betrokken ketenpartners.

Op dit moment loopt er in zeven verschillende Penitentiaire Inrichtingen een pilot waarin de risicoscreener getoetst wordt. Daarnaast vindt er bij het NIFP dossieronderzoek plaats naar de risicoscreener. Aansluitend op het pilotonderzoek zal er een uitgebreid validatie onderzoek plaatsvinden in de vorm van een promotietraject.

Geschatte looptijd: 2019 – 2023
Betrokken medewerkers: Marijn van den End, Michiel de Vries Robbé, Maaike Kempes
Samenwerking: Amsterdam UMC locatie VUmc, DJI, Reclassering