Week tegen de kindermishandeling

In het kader van de Week tegen de kindermishandeling die dit jaar plaatsvindt van 20 november tot en met 26 november wordt er door het NIFP extra aandacht besteed aan de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Sinds 1 juli 2013 zijn (zorg)professionals op grond van de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Voor medewerkers van het NIFP die cliëntcontact hebben - zowel personen in vaste dienst als freelancers – geldt, naast een mogelijke meldcode van hun eigen beroepsgroep, de DJI-meldcode. Deze meldcode helpt de professional om tijdig en juist te handelen als hij of zij signalen opvangen. Iedere locatie van DJI heeft een zogenaamde aandachtsfunctionaris die aan de hand van de 5 stappen waaruit de meldcode bestaat, kan bezien of er vervolgstappen dienen te worden genomen.

De Meldcode wordt vanaf 1 januari 2019 aangescherpt: aan stap 5 zal een afwegingskader per beroepsgroep worden toegevoegd, op grond waarvan de professional kan bepalen of de situatie zo ernstig is dat melding vereist is. Momenteel biedt die vijfde stap de ruimte aan de professional om óf zijn of haar vermoeden te melden bij Veilig Thuis óf zelf hulp te verlenen aan het gezin. In de nieuwe situatie is het voor professionals bij (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld een vereiste om, ook als hij of zij zelf hulp verleent, melding te doen.