NIFP gaat onderzoeken uitvoeren in asielzaken

Het NIFP heeft onlangs een convenant ondertekend tussen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en het NIFP.

Onderwerp is het verrichten van Forensisch Medisch Onderzoek Asielzoekers (FMOA).

Dit onderzoek heeft tot doel medische informatie te vergaren die relevant is voor de IND met betrekking tot het besluit op de asielaanvraag.

De IND is opdrachtgever voor de onderzoeken. Het NIFP en het NFI ontvangen op grond van het convenant de opdracht tot het uitvoeren van een FMOA.

 Zij brengen gezamenlijk een rapport uit naar de IND.

Het gaat hierbij om waargenomen medische en psychische problemen en de aannemelijkheid van een relatie tussen de medische bevindingen en het gestelde asielrelaas. Het FMOA kan bestaan uit (een combinatie van) fysiek, psychiatrisch en psychodiagnostisch onderzoek.

Uit de opdracht kunnen aanvullende taken voortvloeien, zoals het beantwoorden van aanvullende vragen en het optreden als getuige-deskundige in de rechtbank in voorkomende gevallen.

Aanvulling op bewijs

Waar het NIFP in de pro Justitia rapportage vooral een advies geeft over toerekenen en recidivevermindering, dient het FMOA veelal als aanvulling op het bewijs. Het gaat om medisch steunbewijs dat moet worden betrokken in de beoordeling van het asielverzoek. Het convenant geldt voor een periode van 3 jaar en gaat uit van 22 zaken per jaar. Er heeft al een pilotfase plaatsgevonden waarin 26 zaken zijn behandeld.